Ny adopsjonslov trådte i kraft 1. juli d.å.

Den nye adopsjonsloven klargjør blant annet retten til opplysninger og innsyn i adopsjonssaken og gir etterkommere rett til å få vite hvem de opprinnelige foreldrene er.

Når et adoptivbarn fyller 18 år, har det rett til å få opplyst fra adopsjonsmyndighetene hvem de opprinnelige foreldrene er. I forbindelse med innsynet skal adopsjonsmyndigheten også gi den adopterte nødvendig veiledning.

Den nye loven har et uttrykkelig forbud mot å gi vederlag eller annen ytelse for å påvirke en person som skal samtykke til adopsjon eller uttale seg om en søknad om adopsjon. Det er også innført et uttrykkelig forbud mot å gi vederlag eller annen ytelse til organisasjoner, personer i organisasjoner eller andre som formidler en adopsjon når formålet er å påvirke adopsjonsprosessen eller utfallet av en adopsjonssak. Brudd på disse forbudene er straffbare.

For mer informasjon, se:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-adopsjonslov-fra-1.-juli/id2606462/