Priser og vilkår

Alminnelig oppdrag

Vi registrerer løpende timer som medgår i hver sak. Tidsforbruket er utgangspunktet for vårt vederlag, men også sakens art og vanskelighetsgrad, advokatens spesialinnsikt, verdien som saken gjelder og resultatet som oppnås er forhold som tas i betraktning ved den endelige fastsettelsen av salærets størrelse.

Våre salærsatser ligger normalt i intervallet 1 600 – 2 100 kr pr time. Merverdiavgift kommer i tillegg, med 25 %.

Din advokat vil redegjøre nærmere for timeprisen i den enkelte sak ved sakens oppstart. Normalt vil du motta en oppdragsbekreftelse etter første klientmøte med nærmere informasjon om dette.

For øvrig gjelder ved alle oppdrag følgende «Alminnelige betingelser»

Oppdrag med fri rettshjelp

Noen sakstyper omfattes av ordningen for fri rettshjelp. Forutsatt at eventuelle inntekts- og formuesvilkår er oppfylt, dekkes advokatsalæret i slike saker hvertfall i hovedsak av staten. I enkelte rettshjelpssaker må klienten riktignok betale en egenandel.

I saker som omfattes av ordningen for fri rettshjelp, og i straffesaker, beregnes salæret som hovedregel ut fra medgått tid og etter den offentlig fastsatte salærsats. I noen av disse sakstypene gjelder nærmere bestemte stykkpriser. Pr. 1. januar 2023 er den offentlige salærsatsen kr. 1 140,- pr time. Merverdiavgift kommer i tillegg, med for tiden 25%.

Vi hjelper deg med å avklare om du har krav på fri rettshjelp i saken din. Les mer om fri rettshjelp på www.statsforvalteren.no

Rettshjelp via private forsikringer

I enkelte sakstyper kan ditt forsikringsselskap etter søknad dekke mesteparten av dine advokatkostnader ved saken. Dette gjelder bl.a. tvistesaker om fast eiendom. Vårt vederlag beregnes i slike saker på samme måte som i alminnelige saker.

Rettshjelpsforsikring er inkludert i bolig- og innboforsikring, landbruksforsikring, bilforsikring mv, men med flere begrensninger. Innvilgelse av forsikringsdekning forutsetter normalt at det foreligger en dokumentert tvist mellom partene. Rettshjelpsforsikringen dekker i tilfellet omkostninger med normalt inntil kr. 100.000,-. Egenandelen, som du må betale selv, utgjør normalt et fast beløp på kr 4 000,- pluss 20 % av omkostningene utover fastbeløpet. Utgjør omkostningene i tvisten mer enn forsikringssummen, må du dekke det overskytende selv.

Vi hjelper deg med å finne ut av om din forsikring dekker dine advokatkostnader i saken. Det er vanlig at din advokat forespør ditt forsikringsselskap om dette.